Organisatie

Stichting Wilde Wijk
Stichting Wilde Wijk is een een non-profit organisatie die is opgericht ten behoeve van het wijkgericht organiseren van community art projecten en activiteiten op sociaal en artistiek gebied. De projecten zijn met name gericht op de eigen wijk Huizum-West, maar kunnen ook wijkoverstijgend zijn, binnen of buiten Leeuwarden. Wilde Wijk is een bewonersinitiatief.
De stichting is opgericht door Froukje Draaijer, die al bijna 50 jaar in de wijk woont. Met het oprichten van de stichting wordt een platform gecreëerd om diverse ideële doelen op het sociaal-culturele vlak te ondersteunen.

We spelen in op wat de bewoners nodig hebben en op de behoefte van de wijk. Uit de vraag ‘Wat wil de wijk?’ is de naam van de stichting ontstaan.  

Bij community art staat ontmoeting, verbinding en een open mindset centraal De projecten en activiteiten zijn gericht op het zichtbaar maken en bevorderen van sociale, kunstzinnige en culturele uitingen. Gebaseerd op een samenwerking tussen wijkbewoners en professionals. Wilde Wijk maakt als eerste het community art project Podium Huzum mogelijk.

De stichting zet zich in voor ‘lokaal sociaal’, een betere samenleving en stimuleert wijkbewoners ditzelfde te doen. 

Een stichting als rechtsvorm heeft de voorkeur aangezien met hiermee een optimale rechtszekerheid, een goede en transparante bedrijfsvoering en een non-profit karakter kunnen worden gewaarborgd.

DOELSTELLINGEN 

Stichting Wilde Wijk heeft ten doel bijdragen te leveren, zowel materieel als immaterieel, op het gebied van sociaal artistieke projecten in de meest ruime zin van het woord en al hetgeen te doen dat daaraan bevorderlijk is of dienstig wordt geacht door de stichting.


WERVING VAN GELDEN

De werving van gelden zal hoofdzakelijk gaan via
– sponsoring en donaties
– subsidies van overheid en giften van fondsen
– bijdrage deelnemers en publieksinkomsten
Tevens zal worden gekeken naar mogelijkheden van crowdfunding. 


BEHEER EN BESTEDING VAN DE GELDEN 

De stichting wil voorop stellen dat het geen winstoogmerk heeft. Gegenereerde omzet zal puur dienen ter ondersteuning en dekking van de kosten van haar projecten.
Op de verworven middelen wordt door de stichting toezicht gehouden dat zij worden besteed aan projecten en activiteiten bedoeld om de doelstellingen te behalen.
Stichting Wilde Wijk voert administratie uit waaruit blijkt welke bedragen er aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de organisatie. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en de omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. Deze zijn opvraagbaar via de penningmeester. 
Bij een eventuele opheffing van de stichting wordt een batig saldo overgemaakt aan een stichting met soortgelijke doelstellingen.

Visie en missie
Hoe mooi zou het zijn om in een respectvolle samenleving te leven waarin een open mindset, verbinding en verbeelding centraal staan. Wonen in een veilige wijk waar bewoners elkaar kennen, elkaar helpen en begrip tonen voor elkaar. Waar bewoners zich prettig voelen, zich gehoord en gezien voelen. 

Stichting Wilde Wijk draagt graag bij aan zo’n samenleving en brengt middels community art ontmoetingen tot stand, verbindt mensen duurzaam en activeert de verbeelding. Met het aanbieden van diverse manieren van expressie leren bewoners naar de wereld kijken vanuit verschillende perspectieven. We vinden het belangrijk om deze culturele uitingen in de wijk zichtbaar te maken, zodat het anderen kan inspireren, motiveren of activeren. Dit draagt bij aan de sociale cohesie en het creëren van een betere woon- en leefomgeving op wijkniveau.

De stichting hecht waarde aan het organiseren van laagdrempelige activiteiten op sociaal en artistiek gebied om ontmoetingen en verbindingen te organiseren waar alle lagen van de samenleving aan kunnen deelnemen (als deelnemer, als vrijwilliger en als publiek). Vaak ontdekken bewoners hierbij talenten die zij niet van zichzelf kenden. Door deze talenten en nieuwe vaardigheden vervolgens toe te passen in hun dagelijks leven, maken zij zich weerbaarder tegenover de huidige samenleving.

De stichting wil bewoners eigenaarschap geven aan het maakproces binnen community art. Door samen te werken aan een community art project leren de bewoners dat ze elkaar kunnen vertrouwen. Dit zorgt ervoor dat ze elkaar in het dagelijks leven meer om hulp durven vragen. 

De stichting bevordert een open mindset en draagt hierdoor bij aan de acceptatie van diversiteit tussen bewoners.
De stichting is erop gericht om een samenwerking tussen het sociale en artistieke domein te stimuleren.

BESTUUR EN GEGEVENS

Het bestuur bestaat uit tenminste twee leden en maximaal vijf.
De bestuursleden vertegenwoordigen gezamenlijk de stichting waarbij elk bestuurslid een gelijke stem heeft. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bij onkostenvergoeding zal het gaan om reiskosten, dan wel administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald. 

Voorzitter Otto van der Galiën
Penningmeester Marcito Brouwer
Secretaris Ronald van der Zwaag

Stichting Wilde Wijk
KvK nummer 81772661
Contact verloopt via info@wildewijk.nl

Financiële ondersteuning aan de stichting wordt zeer gewaardeerd.
Donaties kunnen worden overgemaakt op
NL56 RABO 0365 6749 82 ten name van Stichting Wilde Wijk.

Stichting Wilde Wijk streeft naar een ANBI- status en zal deze aanvragen indien mogelijk.