Organisatie

Stichting Wilde Wijk
Stichting Wilde Wijk is een vrijwilligersorganisatie die is opgericht voor het organiseren van buurtactiviteiten en projecten op sociaal en cultureel gebied. Deze community art projecten zijn met name gericht op de eigen wijk Huizum-West, maar kunnen ook wijkoverstijgend zijn.
Wilde Wijk is een bewonersinitiatief, opgericht door Froukje Draaijer die al bijna 50 jaar in de wijk woont. Met het oprichten van de stichting wordt een platform gecreëerd om diverse ideële doelen op het sociaal-culturele vlak te realiseren.

We spelen in op wat de bewoners aangeven en op de behoefte van de wijk. Uit de vraag ‘Wat wil de wijk?’ is de naam van de stichting ontstaan.  

DOELSTELLINGEN 
Stichting Wilde Wijk heeft ten doel bijdragen te leveren op het gebied van sociaal culturele projecten: meer leefbaarheid op wijkniveau, bewoners verbinden en persoonlijke ontwikkeling.

WERVING VAN GELDEN
De werving van gelden zal hoofdzakelijk gaan via
– sponsoring en donaties
– subsidies en giften
– bijdrage deelnemers en publieksinkomsten
Tevens zal worden gekeken naar mogelijkheden van crowdfunding. 


BEHEER EN BESTEDING VAN DE GELDEN 
De stichting wil voorop stellen dat het geen winstoogmerk heeft. Inkomsten dienen ter ondersteuning en dekking van de kosten van de projecten en activiteiten. Op de verworven middelen wordt door het bestuur toezicht gehouden dat zij worden besteed om de doelstellingen te behalen.
Stichting Wilde Wijk voert administratie uit waaruit blijkt welke bedragen er aan onkostenvergoeding zijn betaald en het beheer van de organisatie. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en de omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. Financiële verantwoording is opvraagbaar via de penningmeester. De jaarrekening en het jaarverslag worden jaarlijks via deze website openbaar gemaakt.
Bij een eventuele opheffing van de stichting wordt een batig saldo overgemaakt aan een stichting met soortgelijke doelstellingen.

Het jaarverslag van 2021 is hier te vinden.

VISIE
Samen met andere bewoners het verschil maken in de eigen wijk. Hoe mooi zou het zijn om in een respectvolle samenleving te leven waarin een open mindset, verbinding en verbeelding centraal staan. Wonen in een veilige wijk waar bewoners elkaar kennen, elkaar helpen en begrip tonen voor elkaar. Waar bewoners zich prettig voelen, zich gehoord en gezien voelen. 

MISSIE
Stichting Wilde Wijk draagt graag bij aan zo’n samenleving en brengt middels community art ontmoetingen tot stand, verbindt mensen duurzaam en activeert de verbeelding. Met het aanbieden van diverse manieren van expressie leren bewoners naar de wereld kijken vanuit verschillende perspectieven. We vinden het belangrijk om deze culturele uitingen in de wijk zichtbaar te maken, zodat het anderen kan inspireren, motiveren of activeren. Dit draagt bij aan de sociale cohesie en het creëren van een betere woon- en leefomgeving op wijkniveau.

Vaak ontdekken bewoners hierbij talenten die zij niet van zichzelf kenden. Door deze talenten en nieuwe vaardigheden vervolgens toe te passen in hun dagelijks leven, maken zij zich weerbaarder tegenover de samenleving.

BESTUUR EN GEGEVENS
Het bestuur bestaat uit tenminste twee leden en maximaal vijf. De bestuursleden vertegenwoordigen gezamenlijk de stichting waarbij elk bestuurslid een gelijke stem heeft. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Direct contact met het bestuur verloopt via bestuur@wildewijk.nl.

Bestuur
Frederike Spelbrink voorzitter
Marcito Brouwer penningmeester
Johan Sterzenbach secretaris

Stichting Wilde Wijk
KvK nummer 81772661
RSIN 862214865

Bezoekadres: Lokaal 111, DOAS, Floris Versterstraat 3
Mailadres: info@wildewijk.nl
Factuuradres: bestuur@wildewijk.nl
Postadres: Jan van Scorelstraat 4, 8932 CV
Webadres: www.wildewijk.nl

Financiële steun aan de stichting wordt zeer gewaardeerd.
Donaties kunnen worden overgemaakt op
NL56 RABO 0365 6749 82 ten name van Stichting Wilde Wijk.

Wilde Wijk streeft naar een ANBI-status en zal deze aanvragen indien mogelijk.